Taisyklės ir sąlygos

1.1.   Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
1.2.   Pardavėjas -Saulius Lukauskas pazymos Nr. 776314 https://www.namuruosa.lt, kontaktinis telefonas +370 615 22888
1.3.   Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo įsigyjantis prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu https://www.namuruosa.lt
1.4.   Prekė (Prekės) – Pirkėjo elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui, užsakyta prekė (prekės);
1.5.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi.
1.6.   Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.7.   Elektroninė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti parduotuvė elektroninėje erdvėje, esanti internetiniu adresu https://www.namuruosa.lt
1.8.   Užsakymo forma – forma, kurioje nurodomi Pirkėjo rekvizitai
1.9.   Užsakymas – pirkimo patvirtinimas naudojant elektroninę parduotuvę
1.10.   Prekių pristatymo diena – momentas, kada Prekė(s) turi būti pristatyta(os) Pirkėjui šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais.

2.1.   Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu https://www.namuruosa.lt
2.2.   Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir atsiskaityti už jas taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs norimą prekę arba suformavęs prekių krepšelį, nurodęs visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, t.y. atlieka Užsakymą.

4.1.   Pirkėjo teisės:
4.1.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.1.2.   Pirkėjas vadovaudamasis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per keturiokika darbo dienų nuo Prekės pristatymo dienos. Pirkėjas gali pasinaudoti šiame punkte nustatyta teise atsisakyti šios sutarties, jeigu Prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.
4.1.3.   Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytas teises.
4.2.   Pirkėjo įsipareigojimai:
4.2.1.   Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už Prekes ir jų pristatymą šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
4.2.2.   Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus Užsakymo formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.
4.2.3.   Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.1.   Pardavėjo teisės:
5.1.1.   Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais.
5.1.2.   Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes Pirkėjui.
5.1.3.   Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
5.1.4.   Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
5.1.5.   Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.2.   Pardavėjo įsipareigojimai:
5.2.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2.2.   Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Prekių pristatymą Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytu adresu.
5.2.3.   Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
5.2.4.   Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti Prekės dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (priežasčių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo pasiūlytą analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepristatymą.
5.2.5.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu per 2-4 (2-keturias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo (jei užsakant Prekę buvo pasirinktas išankstinis apmokėjimas) už Prekes.
6.2 Prekės pristatomos Pirkėjui į Omniva paštomatą, kurį nurodo pirkėjas Užsakymo formoje.
6.3.   Pardavėjui pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei užsakytos Prekės nepristatomos per šiose taisyklėse numatytus Prekių pristatymo terminus arba pristatomos ne visos užsakytos Prekės, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Jeigu Pirkėjas šiame punkte nustatyta tvarka neinformuoja Pardavėjo apie Prekių nepristatymą ar netinkamą pristatyma, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pristatymo neturi.
6.4.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekių būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai užfiksuoti nuotraukoje, surašyti laisvos formos aktą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Pardavėjui. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo šiame punkte nustatyta tvarka.
6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.6.   Pardavėjo prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti  Pirkėją apie Prekių nepristatymą ir suderinti naujas Prekių pristatymo sąlygas.

7.1.   Užsakomų Prekių asortimentas ir kaina nurodomi sutarties sudarymo momentu elektroninėje parduotuvėje. Kainos nurodomos eurais su PVM.
7.2.   Pirkėjas atsiskaito už Prekes:
7.2.1. Už prekes atsiskaitoma per mokėjimai.lt sistemą PAYSERA. Per šią sistemą pirkėjas nukreipiamas į savo banką, kur iš karto gali atsiskaityti už prekes.

8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.
8.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3.   Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta garantija.
8.4.   Prekės grąžinamos ir/arba keičiamos  vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
8.5.   Pirkėjas gali grąžinti Prekes Pardavėjui tik tuo atveju, jeigu prekė yra nesugadinta, nebuvo naudota ir yra tinkamos prekinės išvaizdos, prekių pakuotė negali būti pažeista. Šiuo atveju prekės grązinamos tokiu pat būdu kokiu buvo pristatytos, prekių gražinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
8.6.   Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko  8.4. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.7.   Pirkėjas per kitą darbo dieną nuo Prekių pristatymo dienos, turi teisę pareikšti Pardavėjui rašytines pretenzijas dėl pastebėtų ir užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 5 (penkias) darbo dienas ir esant pagrįstai pretenzijai pasiūlyti Pirkėjui, grąžinti Prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti Prekių kainą.

9.1.   Pirkėjas atsako už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų neteisingų (klaidingų ar netikslių) duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
9.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4.   Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Šalis privalo nedelsiant apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą informuoti kitą šalį.

10.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės elektroniniu paštu: info@namuruosa.lt
10.3.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybomis.
10.4.   Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės adresą.
10.5.   Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teises normų nuostatos.